top of page

Ветеринарні умови для ввезення домашніх тварин
з України на територію Чеської Республіки

I.
Відповідно до Регламенту (ЄС) No 576/2013 Європейського Парламенту та Ради про
некомерційні перевезення домашніх тварин та скасування Регламенту (ЄС) No 998/2003
в якості стандарту для ввезення собак, кішок і фредок (домашніх тхорів) з України на
територію ЄС за наступних умов
- ідентифікація тварини за допомогою мікрочіпа (або татуювання, якщо здійснено
до 2. 7. 2011),
- дійсна вакцинація проти сказу (тварина повинна бути мікрочіпована або
татуювання - обовязково перед вакцинацією від сказу),
- серологічне обстеження на сказ (його можна провести не раніше, ніж через
30 днів з дати вакцинації проти сказу і не менше ніж за 3 місяці до дати
переміщення тварини на територію ЄС. Серологічне дослідження повинно
проводитися в лабораторії, схваленої ЄС. Мінімальний рівень захисних антитіл
проти сказу повинен бути приблизно дорівнює 0,5 МО / мл або вище.),
- гармонізований ветеринарний сертифікат для в'їзду в ЄС, виданий офіційним
ветеринарним лікарем.


II.
Державна ветеринарна адміністрація дозволяє у зв'язку з винятковою ситуацією
в Україні в'їзд собакам, кішкам, фредкам (домашні тхори), які супроводжують своїх
власників / інших осіб з України і не відповідають вищевказаним умовам чинного
законодавства, за умови обовязкового виконання таких вимог.
З метою захисту території Чеської Республіки від занесення сказу (Чеська Республіка
без сказу з 2004 року) власникам / іншим особам наказано
1. забезпечити, щоб собаки, кішки і фредки (домашні тхори) розміщені на території
Чеської Республіки після вступу були в 10-денному карантині (карантин означає,
що тварина перебуває під постійним наглядом власника / іншої особи) за місцем
перебування,
2. забезпечити протягом 72 годин з дати в'їзду в Чеську Республіку клінічне
обстеження тварини приватним ветеринарним лікарем, щоб визначити, чи
проявляються у тварини клінічні ознаки сказу. Якщо це тварина ще не
ідентифікована, то приватний ветеринарний лікар тварину означить мікрочіпом.
Приватний ветеринарний лікар повинен записати дані тварини (принаймні: попис
і номер мікрочіпа) і видати документ про огляд,
3. забезпечити повторне клінічне обстеження тварини між п'ятим і десятим днем
карантину у приватного ветеринариного лікаря. Якщо у тварини немає клінічних
симптомів сказу, тварина буде вакцинована проти сказу і буде видано картку
щеплення або паспорт домашньої тварини,
4. передайте через приватного ветеринарного лікаря місцевому управлінню
Державної ветеринарної адміністрації заповнену анкету з інформацією про
тварину (додаток).
У разі, якщо тварина в карантині травмує людину, загине або проявляються ознаки
захворювання з нервовими симптомами, власник / інша особа зобов'язана без
зволікання організувати огляд тварини приватним ветеринарним лікарем

Veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu z Ukrajiny
na území České republiky z důvodů výjimečné situace

I.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech
zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů,
koček a fretek z Ukrajiny na území EU následující podmínky
- identifikace zvířete mikročipem (případně tetováním, pokud bylo provedeno do
2. 7. 2011),
- platné očkování proti vzteklině (zvíře musí být označeno mikročipem příp. tetováním
dříve, než je očkováno proti vzteklině),
- sérologické vyšetření na vzteklinu (lze ho provést nejdříve za 30 dní od data očkování
proti vzteklině a nejméně 3 měsíce přede dnem přesunu zvířete na území EU.
Sérologické vyšetření musí být provedeno v EU schválené laboratoři. Minimální
hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být o hodnotě rovné
0,5 IU/ml nebo vyšší.),
- harmonizované veterinární osvědčení pro vstup do EU potvrzené úředním veterinárním
lékařem.


II.
Státní veterinární správa stanoví z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů,
koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele/jiné osoby na útěku
z Ukrajiny a nesplňují výše uvedené podmínky platné legislativy, následující požadavky.
Za účelem ochrany území České republiky před zavlečením vztekliny (ČR je prostá vztekliny
od roku 2004) se nařizuje majitelům/jiným osobám
1. zajistit, aby psi, kočky a fretky byli na území České republiky po vstupu umístěni do
10denní karantény (karanténou se rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem
majitele/jiné osoby) v místě pobytu,
2. zajistit do 72 hodin ode dne vstupu na území ČR klinické vyšetření zvířete soukromým
veterinárním lékařem
za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky
vztekliny. Pokud se jedná o zvíře, které není identifikované, provede soukromý
veterinární lékař jeho označení mikročipem. Soukromý veterinární lékař zaznamená
údaje o zvířeti (nejméně popis a číslo mikročipu) a vystaví doklad o provedeném
vyšetření,
3. zajistit mezi pátým až desátým dnem karantény opětovné klinické vyšetření zvířete
soukromým veterinárním lékařem. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky
vztekliny, bude provedeno očkování zvířete proti vzteklině a vystaven očkovací průkaz
nebo pas zvířete v zájmovém chovu,

4. předat prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře místně příslušné krajské
veterinární správě Státní veterinární správy vyplněný formulář s informacemi o zvířeti
(viz příloha).
V případě, že zvíře během doby karantény poraní člověka, uhyne nebo se u něj projeví
onemocnění s nervovými příznaky, je majitel/jiná osoba povinna neprodleně zajistit vyšetření
zvířete soukromým veterinárním lékařem.

bottom of page